Training 17


Stepak – Mashian

Erzeugt mit ChessBase 8.0