Training 18

Boleslawski,I – Fine,R

Erzeugt mit ChessBase 8.0