Ljubojevic,L (2600) – Polgar,J (2630)
Monte Carlo, 199484.Kd6 Kf6 85.Kc5 Ke5 86.Kc4 Ld5+ 87.Kd3 Sf4+ 88.Ke3 Le4 89.Kd2 Kd4 90.Kc1 Kc3 91.Kd1 Lc2+ 92.Ke1 Kd3 93.Kf2 Ke4 94.Kg3 Ld1 95.Kf2 Sd3+ 96.Kg3 Ke3 97.Kh4 Kf4 98.Kh3 Se1 99.Kh4 Sg2+ 100.Kh3 Kf3 101.Kh2 Kf2 102.Kh3 Le2 103.Kh2 Lg4 104.Kh1 Se3 105.Kh2 Sf1+ 106.Kh1 Lf3# 0-1