Training 21

Smyslov,V – Denker,A

Erzeugt mit ChessBase 8.0