Training 22

Ree,H – Hort,V

Erzeugt mit ChessBase 8.0