Training 24

Uhlmann,W – Pribyl,J

Erzeugt mit ChessBase 8.0