Training 33


Cheparinov – Stefanova

Erzeugt mit ChessBase 9.0