Training 36


Day,L – Asmundsson,I

Erzeugt mit ChessBase 9.0