Training 39


Vlassov,N – Iclicki,W

Erzeugt mit ChessBase 9.0