Training 42


Azmaiparashvili,Z – Carlsen,M

Erzeugt mit ChessBase 9.0