Training 46


Zaletelj,A – Orel,S

Erzeugt mit ChessBase 9.0