Training 61


Anand,V – Aronjan,L

Erzeugt mit ChessBase 11